skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks

Lee, Seungseob ; Lee, Sukyoung ; Kim, Kyungsoo ; Kim, Yoon Hyuk

PloS one, 2015, Vol.10(10), pp.e0139190 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26461933 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139190

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks.(long term evolution)(Report)

Lee, Seungseob ; Lee, Sukyoung ; Kim, Kyungsoo ; Kim, Yoon Hyuk

PLoS ONE, Oct 13, 2015, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks.(long term evolution)(Report)

Lee, Seungseob ; Lee, Sukyoung ; Kim, Kyungsoo ; Kim, Yoon Hyuk

PLoS ONE, Oct 13, 2015, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139190

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks

Lee, Seungseob ; Lee, Sukyoung ; Kim, Kyungsoo ; Kim, Yoon Hyuk; Gómez, Sergio (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139190 ; PMCID: 4603963 ; PMID: 26461933

Toàn văn sẵn có

5
Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks

Lee, Seungseob ; Lee, Sukyoung ; Kim, Kyungsoo ; Kim, Yoon Hyuk; Gómez, Sergio

PLOS ONE, 10/13/2015, Vol.10(10), p.e0139190 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0139190

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks

Lee, Seungseob ; Lee, Sukyoung ; Kim, Kyungsoo ; Kim, Yoon

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0139190 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139190

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks

Seungseob Lee ; Sukyoung Lee ; Kyungsoo Kim ; Yoon Hyuk Kim

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(10), p.e0139190 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139190

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...