skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Foreign Policy Meets Social Demands in Latin America

Lopes, Dawisson ; de Faria, Carlos

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.11-53 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Foreign Policy Meets Social Demands in Latin America

Lopes, Dawisson Belém ; Faria, Carlos Aurélio Pimenta de

Contexto Internacional, 01 June 2016, Vol.38(1), pp.11-53 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Foreign Policy Meets Social Demands in Latin America

Dawisson Belém Lopes ; Carlos Aurélio Pimenta de Faria

Contexto Internacional, 01 June 2016, Vol.38(1), pp.11-53 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...