skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice

Hornik, Steven ; deNoyelles, Aimee ; Chen, Baiyun

TechTrends, 2016, Vol.60(5), pp.503-509 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-016-0108-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice.(Report)

Hornik, Steven ; Denoyelles, Aimee ; Chen, Baiyun

TechTrends: For Leaders in Education & Training, 2016, Vol.60(5), p.503(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 8756-3894 ; DOI: 10.1007/s11528-016-0108-6

Truy cập trực tuyến

3
Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice

Hornik, Steven ; Denoyelles, Aimee ; Chen, Baiyun

TechTrends, 9/2016, Vol.60(5), pp.503-509 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11528-016-0108-6

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice

Hornik, Steven ; Denoyelles, Aimee ; Chen, Baiyun

TechTrends, September 2016, Vol.60(5), p.503 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-016-0108-6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...