skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-myristoylated globin with a redox-sensing function that regulates the defecation cycle in Caenorhabditis elegans

Lesley Tilleman ; Sasha De Henau ; Martje Pauwels ; Nora Nagy ; Isabel Pintelon ; Bart P Braeckman ; Karolien De Wael ; Sabine Van Doorslaer ; Dirk Adriaensen ; Jean-Pierre Timmermans ; Luc Moens ; Sylvia Dewilde

PloS one, 01 January 2012, Vol.7(12), p.e48768 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-Myristoylated Globin with a Redox-Sensing Function That Regulates the Defecation Cycle in Caenorhabditis elegans.(Research Article)

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart P. ; De Wael, Karolien ; Van Doorslaer, Sabine ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean-Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

PLoS ONE, Dec 12, 2012, Vol.7(12), p.e48768 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-Myristoylated Globin with a Redox-Sensing Function That Regulates the Defecation Cycle in Caenorhabditis elegans.(Research Article)

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart P. ; De Wael, Karolien ; Van Doorslaer, Sabine ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean - Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

PLoS ONE, Dec 12, 2012, Vol.7(12), p.e48768 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-Myristoylated Globin with a Redox-Sensing Function That Regulates the Defecation Cycle in Caenorhabditis elegans (An N-Myristoylated Globin with a Redox Function)

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart P ; De Wael, Karolien ; Van Doorslaer, Sabine ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean-Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia; Uversky, Vladimir N. (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e48768 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-Myristoylated Globin with a Redox-Sensing Function That Regulates the Defecation Cycle in Caenorhabditis elegans

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart P ; De Wael, Karolien ; Van Doorslaer, Sabine ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean-Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia; Uversky, Vladimir N. (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768 ; PMCID: 3520999 ; PMID: 23251335

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-myristoylated globin with a redox-sensing function that regulates the defecation cycle in Caenorhabditis elegans

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart ; De Wael, Karolien ; Van Doorslaer, Sabine ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean - Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

PLOS ONE, 2012 [Tạp chí có phản biện]

Ghent University

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-myristoylated globin with a redox-sensing function that regulates the defecation cycle in Caenorhabditis elegans

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart P ; De Wael, Karolien ; Van Doorslaer, Sabine ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean-Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

PloS one, 2012, Vol.7(12), pp.e48768 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23251335 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-Myristoylated Globin with a Redox-Sensing Function That Regulates the Defecation Cycle in Caenorhabditis elegans

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart ; De Wael, Karolien ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean-Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

PLoS One, Dec 2012, Vol.7(12), p.e48768 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

9
An N-Myristoylated Globin with a Redox-Sensing Function That Regulates the Defecation Cycle in Caenorhabditis elegans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An N-Myristoylated Globin with a Redox-Sensing Function That Regulates the Defecation Cycle in Caenorhabditis elegans

Tilleman, Lesley ; De Henau, Sasha ; Pauwels, Martje ; Nagy, Nora ; Pintelon, Isabel ; Braeckman, Bart P. ; De Wael, Karolien ; Van Doorslaer, Sabine ; Adriaensen, Dirk ; Timmermans, Jean-Pierre ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia; Uversky, Vladimir N.

PLoS ONE, 12/12/2012, Vol.7(12), p.e48768 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0048768

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...