skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Social Media for Scientists

Bik, Holly M ; Goldstein, Miriam C

PLoS Biology, 2013, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535 ; PMCID: 3635859 ; PMID: 23630451

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Social Media for Scientists

Bik, Holly ; Goldstein, Miriam

PLoS Biology, Apr 2013, p.e1001535 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to social media for scientists.(Perspective)(Report)

Bik, Holly M. ; Goldstein, Miriam C.

PLoS Biology, April, 2013, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to social media for scientists.(Perspective)(Report)

Bik, Holly M. ; Goldstein, Miriam C.

PLoS Biology, 2013, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Social Media for Scientists

Bik, Holly M ; Goldstein, Miriam C

2013, Vol.11(4), p.e1001535 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

6
An Introduction to Social Media for Scientists
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Social Media for Scientists

Bik, Holly M. ; Goldstein, Miriam C.

PLoS Biology, 4/23/2013, Vol.11(4), p.e1001535 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to social media for scientists

Bik, Holly M ; Goldstein, Miriam C

PLoS biology, 2013, Vol.11(4), pp.e1001535 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1545-7885 ; PMID: 23630451 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to social media for scientists

Holly M Bik ; Miriam C Goldstein

PLoS Biology, 01 January 2013, Vol.11(4), p.e1001535 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...