skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time series analysis of the impact of tobacco control policies on smoking prevalence among Australian adults, 2001?2011

Wakefield, Melanie A ; Coomber, Kerri ; Durkin, Sarah J ; Scollo, Michelle ; Bayly, Megan ; Spittal, Matthew J ; Simpson, Julie A ; Hill, David

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2014, Vol.92(6), pp.413-422 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118448

Toàn văn sẵn có

2
Time series analysis of the impact of tobacco control policies on smoking prevalence among Australian adults, 2001–2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time series analysis of the impact of tobacco control policies on smoking prevalence among Australian adults, 2001–2011

Wakefield, Melanie A ; Coomber, Kerri ; Durkin, Sarah J ; Scollo, Michelle ; Bayly, Megan ; Spittal, Matthew J ; Simpson, Julie A ; Hill, David

Bulletin of the World Health Organization, 06/01/2014, Vol.92(6), pp.413-422 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.118448

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time series analysis of the impact of tobacco control policies on smoking prevalence among Australian adults, 2001-2011

Wakefield, Melanie ; Coomber, Kerri ; Durkin, Sarah ; Scollo, Michelle ; Bayly, Megan ; Spittal, Matthew ; Simpson, Julie ; Hill, David

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Jun 2014, pp.413-22 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118448

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time series analysis of the impact of tobacco control policies on smoking prevalence among Australian adults, 2001-2011

Wakefield, Melanie A ; Coomber, Kerri ; Durkin, Sarah J ; Scollo, Michelle ; Bayly, Megan ; Spittal, Matthew J ; Simpson, Julie A ; Hill, David

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2014, Vol.92(6), pp.413-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 24940015 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118448

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...