skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dislocation-based constitutive description of strain-rate effect on the deformation resistance of metals

Cai, M. ; Shi, H. ; Yu, T.

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(4), pp.1087-1094 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-010-4877-6

Toàn văn sẵn có

2
A dislocation-based constitutive description of strain-rate effect on the deformation resistance of metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dislocation-based constitutive description of strain-rate effect on the deformation resistance of metals

Cai, M. C. ; Shi, H. J. ; Yu, T.

Journal of Materials Science, 2/2011, Vol.46(4), pp.1087-1094 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-010-4877-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...