skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MG-Digger: An Automated Pipeline to Search for Giant Virus-Related Sequences in Metagenomes

Verneau, Jonathan ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard ; Colson, Philippe; Combe, Isabelle (Editor)

Frontiers in Microbiology, March 2016, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1664-302X ; E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2016.00428

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MG-Digger: An Automated Pipeline to Search for Giant Virus-Related Sequences in Metagenomes

Verneau, Jonathan ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard ; Colson, Philippe

Frontiers in Microbiology, 2016, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2016.00428 ; PMCID: 4814491 ; PMID: 27065984

Truy cập trực tuyến

3
MG-Digger: An Automated Pipeline to Search for Giant Virus-Related Sequences in Metagenomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MG-Digger: An Automated Pipeline to Search for Giant Virus-Related Sequences in Metagenomes

Verneau, Jonathan ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard ; Colson, Philippe

Frontiers in Microbiology, 03/31/2016, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.00428

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MG-Digger: An Automated Pipeline to Search for Giant Virus-Related Sequences in Metagenomes

Verneau, Jonathan ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard ; Colson, Philippe

Frontiers in microbiology, 2016, Vol.7, pp.428 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1664-302X ; PMID: 27065984 Version:1 ; DOI: 10.3389/fmicb.2016.00428

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MG-Digger: an automated pipeline to search for giant virus-related sequences in metagenomes

Jonathan Everneau ; Anthony Elevasseur ; Didier Eraoult ; Bernard Ela Scola ; Philippe Ecolson

Frontiers in microbiology, 01 March 2016, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2016.00428

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...