skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Paradiplomacia, A Cooperac?o Descentralizada E A Integrac?o Fronteirica No Mercosul

de Azevedo Banzatto, Arthur ; de Almeida Prado, Henrique

Meridiano 47, Jan/Feb 2014, Vol.15(141), pp.25-35 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Paradiplomacia, a Cooperação descentralizada e a Integração Fronteiriça no Mercosul

Arthur Pinheiro de Azevedo Banzatto ; Henrique Sartori de Almeida Prado

Meridiano 47, 01 December 2013, Vol.15(141), pp.18-24 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/9890

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...