skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A technical fix for an ethical bind? Scientists and ethicists are taking a closer look at ways to create pluripotent human stem cells without involving embryos. But how close are such ideas to reality?(News Focus)

Holden, Constance ; Vogel, Gretchen

Science, Dec 24, 2004, Vol.306(5705), p.2174(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A technical fix for an ethical bind? Scientists and ethicists are taking a closer look at ways to create pluripotent human stem cells without involving embryos. But how close are such ideas to reality?(News Focus)

Holden, Constance ; Vogel, Gretchen

Science, Dec 24, 2004, Vol.306(5705), p.2174(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...