skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of organic-inorganic hybrid composite particle for removal of heavy metal ions from aqueous solution and its toxicity evaluation.(Report)

Lee, Soonjae ; Kim, Nahae ; Cho, Seulki ; Ryu, Jae-Chun ; Cho, Yoon ; Park, Jeong-Ann ; Lee, Sang-Hyup ; Kim, Juyoung ; Choi, Jae-Woo

European Polymer Journal, 2017, Vol.95, p.335 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-3057 ; DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2017.08.029

Toàn văn sẵn có

2
Application of organic-inorganic hybrid composite particle for removal of heavy metal ions from aqueous solution and its toxicity evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of organic-inorganic hybrid composite particle for removal of heavy metal ions from aqueous solution and its toxicity evaluation

Lee, Soonjae ; Kim, Nahae ; Cho, Seulki ; Ryu, Jae-Chun ; Cho, Yoon ; Park, Jeong-Ann ; Lee, Sang-Hyup ; Kim, Juyoung ; Choi, Jae-Woo

European Polymer Journal, 10/2017, Vol.95, C, pp.335-347 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00143057 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2017.08.029

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of organic-inorganic hybrid composite particle for removal of heavy metal ions from aqueous solution and its toxicity evaluation

Lee, Soonjae ; Kim, Nahae ; Cho, Seulki ; Ryu, Jae-Chun ; Cho, Yoon ; Park, Jeong-Ann ; Lee, Sang-Hyup ; Kim, Juyoung ; Choi, Jae-Woo

European Polymer Journal, October 2017, Vol.95, pp.335-347 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0014-3057 ; E-ISSN: 1873-1945 ; DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2017.08.029

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...