skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Claussen Bjørgulf ; De Leo Diego ; Dieserud Gudrun ; Johannessen Håkon A ; Zahl Per-Henrik

BMC Public Health, 01 February 2011, Vol.11(1), p.81 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-81

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Johannessen, Håkon ; Dieserud, Gudrun ; De Leo, Diego ; Claussen, Bjørgulf ; Zahl, Per-Henrik

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.81 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-81

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Johannessen, Håkon ; Dieserud, Gudrun ; De Leo, Diego ; Claussen, Bjørgulf ; Zahl, Per-Henrik

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.81 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-81 ; PMID: 21294876

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Johannessen, Håkon A ; Dieserud, Gudrun ; De Leo, Diego ; Claussen, Bjørgulf ; Zahl, Per-Henrik

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.81-81 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-81 ; PMCID: 3040147 ; PMID: 21294876

Toàn văn sẵn có

5
Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Johannessen, Håkon A ; Dieserud, Gudrun ; De Leo, Diego ; Claussen, Bjørgulf ; Zahl, Per-Henrik

BMC Public Health, 12/2011, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-81

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Johannessen, Håkon A ; Dieserud, Gudrun ; De Leo, Diego ; Claussen, Bjørgulf ; Zahl, Per-Henrik

BMC public health, 04 February 2011, Vol.11, pp.81 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 21294876 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-81

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Johannessen, Håkon A ; Dieserud, Gudrun ; De Leo, Diego ; Claussen, Bjørgulf ; Zahl, Per-Henrik

BMC Public Health. 2011 Feb 04;11(1):81 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-11-81

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...