skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human aspects of ubiquitous computing: a study addressing willingness to use it and privacy issues.(Report)(Author abstract)

Lopez, Gustavo ; Marin, Gabriela ; Calderon, Marta

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2017, Vol.8(4), p.497(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1868-5137 ; DOI: 10.1007/s12652-016-0438-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human aspects of ubiquitous computing: a study addressing willingness to use it and privacy issues

López, Gustavo ; Marín, Gabriela ; Calderón, Marta

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2017, Vol.8(4), pp.497-511 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-016-0438-4

Toàn văn sẵn có

3
Human aspects of ubiquitous computing: a study addressing willingness to use it and privacy issues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human aspects of ubiquitous computing: a study addressing willingness to use it and privacy issues

López, Gustavo ; Marín, Gabriela ; Calderón, Marta

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12/26/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12652-016-0438-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...