skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners

Strubbe, G. ; Popp, C. ; Schmidt, A. ; Pauli, A. ; Ringrose, L. ; Beisel, C. ; Paro, R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/05/2011, Vol.108(14), pp.5572-5577 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1007916108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Strubbe, Gero ; Popp, Christian ; Schmidt, Alexander ; Pauli, Andrea ; Ringrose, Leonie ; Beisel, Christian ; Paro, Renato

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 5, 2011, Vol.108(14), p.5572(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners

Strübbe, Gero ; Popp, Christian ; Schmidt, Alexander ; Pauli, Andrea ; Ringrose, Leonie ; Beisel, Christian ; Paro, Renato ; Dawid, Igor B.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 5 April 2011, Vol.108(14), pp.5572-5577 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners

Strã¼bbe , Gero ; Popp , Christian ; Schmidt , Alexander ; Pauli , Andrea ; Ringrose , Leonie ; Beisel , Christian ; Paro , Renato

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(14), pp.5572-5577 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners

Strübbe, Gero ; Popp, Christian ; Schmidt, Alexander ; Pauli, Andrea ; Ringrose, Leonie ; Beisel, Christian ; Paro, Renato ; Dawid, Igor B.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 5 April 2011, Vol.108(14), pp.5572-5577 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycomb purification by in vivo biotinylation tagging reveals cohesin and Trithorax group proteins as interaction partners

Strübbe, Gero ; Popp, Christian ; Schmidt, Alexander ; Pauli, Andrea ; Ringrose, Leonie ; Beisel, Christian ; Paro, Renato

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 05 April 2011, Vol.108(14), pp.5572-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21415365 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1007916108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...