skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H. ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1902 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H. ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1902 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

3
Chest pain after air travel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, 05/2005, Vol.365(9474), p.1902 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66625-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, 28 May 2005, Vol.365(9474), pp.1902-1902 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66625-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel.(Case Report)

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H. ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1902(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel.(Case Report)

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H. ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1902(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chest pain after air travel

Nuesch, Reto ; Gremmelmaier, Daniel ; Hirsch, Hans H ; Marti, Hanspeter ; Hatz, Christoph

Lancet (London, England), 2005, Vol.365(9474), pp.1902 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 15924990 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...