skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas ; Wright, Thomas

Journal of Organizational Behavior, Aug 2011, Vol.32(6), p.822 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.717

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas G. ; Wright, Thomas A.

Journal of Organizational Behavior, August, 2011, Vol.32(6), p.822(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas G; Wright, Thomas A

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2011, Vol.32(6), pp. 822-830 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas G. ; Wright, Thomas A.

Journal of Organizational Behavior, 1 August 2011, Vol.32(6), pp.822-830 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas G. ; Wright, Thomas A.

Journal of Organizational Behavior, 1 August 2011, Vol.32(6), pp.822-830 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas G. ; Wright, Thomas A.

Journal of Organizational Behavior, 1 August 2011, Vol.32(6), pp.822-830 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

7
Sample size requirements for multiple regression interval estimation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas G. ; Wright, Thomas A.

Journal of Organizational Behavior, 08/2011, Vol.32(6), pp.822-830 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/job.717

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...