skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Engineered Approach to Stem Cell Culture: Automating the Decision Process for Real-Time Adaptive Subculture of Stem Cells

Weiss, Lee ; Junkers, Silvina ; Chen, Mei ; Yin, Zhaozheng ; Sandbothe, Michael ; Huh, Seung-Il ; Eom, Sungeun ; Bise, Ryoma ; Osuna-Highley, Elvira ; Kanade, Takeo ; Campbell, Phil

PLoS One, Nov 2011, Vol.6(11), p.e27672 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027672

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Engineered Approach to Stem Cell Culture: Automating the Decision Process for Real-Time Adaptive Subculture of Stem Cells

Ker, Dai Fei Elmer ; Weiss, Lee E ; Junkers, Silvina N ; Chen, Mei ; Yin, Zhaozheng ; Sandbothe, Michael F ; Huh, Seung-Il ; Eom, Sungeun ; Bise, Ryoma ; Osuna-Highley, Elvira ; Kanade, Takeo ; Campbell, Phil G; Sampaolesi, Maurilio (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027672 ; PMCID: 3218005 ; PMID: 22110715

Toàn văn sẵn có

3
An Engineered Approach to Stem Cell Culture: Automating the Decision Process for Real-Time Adaptive Subculture of Stem Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Engineered Approach to Stem Cell Culture: Automating the Decision Process for Real-Time Adaptive Subculture of Stem Cells

Ker, Dai Fei Elmer ; Weiss, Lee E. ; Junkers, Silvina N. ; Chen, Mei ; Yin, Zhaozheng ; Sandbothe, Michael F. ; Huh, Seung-Il ; Eom, Sungeun ; Bise, Ryoma ; Osuna-Highley, Elvira ; Kanade, Takeo ; Campbell, Phil G.; Sampaolesi, Maurilio

PLoS ONE, 11/16/2011, Vol.6(11), p.e27672 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0027672

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An engineered approach to stem cell culture: automating the decision process for real-time adaptive subculture of stem cells

Ker, Dai Fei Elmer ; Weiss, Lee E ; Junkers, Silvina N ; Chen, Mei ; Yin, Zhaozheng ; Sandbothe, Michael F ; Huh, Seung-Il ; Eom, Sungeun ; Bise, Ryoma ; Osuna-Highley, Elvira ; Kanade, Takeo ; Campbell, Phil G

PloS one, 2011, Vol.6(11), pp.e27672 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22110715 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027672

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Engineered Approach to Stem Cell Culture: Automating the Decision Process for Real-Time Adaptive Subculture of Stem Cells.(Research Article)

Ker, Dai Fei Elmer ; Weiss, Lee E. ; Junkers, Silvina N. ; Chen, Mei ; Yin, Zhaozheng ; Sandbothe, Michael F. ; Huh, Seung-Il ; Eom, Sungeun ; Bise, Ryoma ; Osuna-Highley, Elvira ; Kanade, Takeo ; Campbell, Phil G.

PLoS ONE, Nov 16, 2011, Vol.6(11), p.e27672 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027672

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Engineered Approach to Stem Cell Culture: Automating the Decision Process for Real-Time Adaptive Subculture of Stem Cells.(Research Article)

Ker, Dai Fei Elmer ; Weiss, Lee E. ; Junkers, Silvina N. ; Chen, Mei ; Yin, Zhaozheng ; Sandbothe, Michael F. ; Huh, Seung - Il ; Eom, Sungeun ; Bise, Ryoma ; Osuna - Highley, Elvira ; Kanade, Takeo ; Campbell, Phil G.

PLoS ONE, Nov 16, 2011, Vol.6(11), p.e27672 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027672

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An engineered approach to stem cell culture: automating the decision process for real-time adaptive subculture of stem cells

Dai Fei Elmer Ker ; Lee E Weiss ; Silvina N Junkers ; Mei Chen ; Zhaozheng Yin ; Michael F Sandbothe ; Seung-Il Huh ; Sungeun Eom ; Ryoma Bise ; Elvira Osuna-Highley ; Takeo Kanade ; Phil G Campbell

PLoS ONE, Vol.6(11), p.e27672 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027672

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...