skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Charitable Financial Giving to Religious and Secular Causes: Does Political Ideology Matter?(Report)

Vaidyanathan, Brandon ; Hill, Jonathan P. ; Smith, Christian

The Journal for the Scientific Study of Religion, Sept, 2011, Vol.50(3), p.450(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-8294

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Charitable Financial Giving to Religious and Secular Causes: Does Political Ideology Matter?

Vaidyanathan, Brandon ; Hill, Jonathan P. ; Smith, Christian

Journal for the Scientific Study of Religion, September 2011, Vol.50(3), pp.450-469 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-8294 ; E-ISSN: 1468-5906 ; DOI: 10.1111/j.1468-5906.2011.01584.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Charitable Financial Giving to Religious and Secular Causes: Does Political Ideology Matter?

Vaidyanathan, Brandon ; Hill, Jonathan P. ; Smith, Christian

Journal for the Scientific Study of Religion, 1 September 2011, Vol.50(3), pp.450-469 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00218294 ; E-ISSN: 14685906

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Charitable Financial Giving to Religious and Secular Causes: Does Political Ideology Matter?

Vaidyanathan, Brandon ; Hill, Jonathan P. ; Smith, Christian

Journal for the Scientific Study of Religion, 1 September 2011, Vol.50(3), pp.450-469 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00218294 ; E-ISSN: 14685906

Toàn văn sẵn có

5
Religion and Charitable Financial Giving to Religious and Secular Causes: Does Political Ideology Matter?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Charitable Financial Giving to Religious and Secular Causes: Does Political Ideology Matter?

Vaidyanathan, Brandon ; Hill, Jonathan P. ; Smith, Christian

Journal for the Scientific Study of Religion, 09/2011, Vol.50(3), pp.450-469 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5906.2011.01584.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...