skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L. ; Laursen, B.S. ; Garne, J.P. ; Sherman, K.A. ; Søgaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, 06/2016, Vol.22, C, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 14623889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study.(Clinical report)

Jorgensen, L. ; Laursen, B. S. ; Garne, J. P. ; Sherman, K. A. ; Sogaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, June, 2016, Vol.22, p.30(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1462-3889 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study.(Clinical report)

Jorgensen, L. ; Laursen, B.S. ; Garne, J.P. ; Sherman, K.A. ; Sogaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, 2016, Vol.22, p.30(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1462-3889 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study.(Clinical report)

Jorgensen, L. ; Laursen, B.S. ; Garne, J.P. ; Sherman, K.A. ; Sogaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, 2016, Vol.22, p.30 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1462-3889 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study.(Clinical report)

Jorgensen, L. ; Laursen, B. S. ; Garne, J. P. ; Sherman, K. A. ; Sogaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, June, 2016, Vol.22, p.30 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1462-3889 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L ; Laursen, B S ; Garne, J P ; Sherman, K A ; Søgaard, M

European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society, June 2016, Vol.22, pp.30-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-2122 ; PMID: 27179890 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L ; Laursen, B.S ; Garne, J.P ; Sherman, K.A ; Søgaard, M

European Journal of Oncology Nursing, June 2016, Vol.22, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...