skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward postnatal reversal of ocular congenital malformations.(Report)

Sahel, Jose - Alain ; Marazova, Katia

Journal of Clinical Investigation, Jan, 2014, Vol.124(1), p.81(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9738

Toàn văn sẵn có

2
Toward postnatal reversal of ocular congenital malformations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward postnatal reversal of ocular congenital malformations

Sahel, José-Alain ; Marazova, Katia

Journal of Clinical Investigation, 1/2/2014, Vol.124(1), pp.81-84 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1172/JCI73560

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward postnatal reversal of ocular congenital malformations

Sahel, José-Alain ; Marazova, Katia

The Journal of clinical investigation, January 2014, Vol.124(1), pp.81-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1558-8238 ; PMID: 24355915 Version:1 ; DOI: 10.1172/JCI73560

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...