skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British educational policy for the indigenous community in Malaya 1870-1957: Dualistic structure, colonial interests and Malay radical nationalism

Sua, Tan Yao

International Journal of Educational Development, July, 2013, Vol.33(4), p.337(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0738-0593

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British educational policy for the indigenous community in Malaya 1870–1957: Dualistic structure, colonial interests and Malay radical nationalism

Sua, Tan Yao

International Journal of Educational Development [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0738-0593 ; DOI: 10.1016/j.ijedudev.2012.05.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Educational Policy for the Indigenous Community in Malaya 1870-1957: Dualistic Structure, Colonial Interests and Malay Radical Nationalism

Sua, Tan Yao

International Journal of Educational Development, July 2013, Vol.33(4), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0738-0593 ; E-ISSN: 1873-4871 ; DOI: 10.1016/j.ijedudev.2012.05.004

Toàn văn sẵn có

4
The British educational policy for the indigenous community in Malaya 1870–1957: Dualistic structure, colonial interests and Malay radical nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British educational policy for the indigenous community in Malaya 1870–1957: Dualistic structure, colonial interests and Malay radical nationalism

Sua, Tan Yao

International Journal of Educational Development, 07/2013, Vol.33(4), pp.337-347 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07380593 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.05.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...