skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Immigration Policies: An Overview from the IMPALA Database

Beine, Michel ; Boucher, Anna ; Burgoon, Brian ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Schaper, Joep ; Thielemann, Eiko

International Migration Review, December 2016, Vol.50(4), pp.827-863 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/imre.12169

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Immigration Policies: An Overview from the IMPALA Database1

Beine, Michel ; Boucher, Anna ; Burgoon, Brian ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Schaper, Joep ; Thielemann, Eiko

International Migration Review, December 2016, Vol.50(4), pp.827-863 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/imre.12169

Toàn văn không sẵn có

3
Comparing Immigration Policies: An Overview from the IMPALA Database
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Immigration Policies: An Overview from the IMPALA Database

Beine, Michel ; Boucher, Anna ; Burgoon, Brian ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Schaper, Joep ; Thielemann, Eiko

International Migration Review, 12/2016, Vol.50(4), pp.827-863 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/imre.12169

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Immigration Policies: An Overview from the IMPALA Database

Beine, Michel ; Boucher, Anna ; Burgoon, Brian ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Schaper, Joep ; Thielemann, Eiko

The International Migration Review, Winter 2016, Vol.50(4), pp.827-863 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1111/imre.12169

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...