skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the chemical etching of single-walled carbon nanotubes on their lithium storage properties.(Report)

Eom, Ji - Yong ; Kwon, Hyuk - Sang

Materials Chemistry & Physics, March 15, 2011, Vol.126(1-2), p.108(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0254-0584

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the chemical etching of single-walled carbon nanotubes on their lithium storage properties

Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Materials Chemistry and Physics, 2011, Vol.126(1), pp.108-113 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0254-0584 ; DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.11.060

Toàn văn sẵn có

3
Effects of the chemical etching of single-walled carbon nanotubes on their lithium storage properties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the chemical etching of single-walled carbon nanotubes on their lithium storage properties

Eom, Ji-Yong ; Kwon, Hyuk-Sang

Materials Chemistry and Physics, 03/2011, Vol.126(1-2), pp.108-113 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02540584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2010.11.060

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...