skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Implementation of Client-Centered Nutrition Education Programs in a 4-Stage Framework

Isbell, Matthew ; Seth, Jennifer ; Atwood, Robin ; Ray, Tara

American Journal of Public Health, Apr 2015, Vol.105(4), pp.E65-E70 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00900036

Truy cập trực tuyến

2
Development and Implementation of Client-Centered Nutrition Education Programs in a 4-Stage Framework
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Implementation of Client-Centered Nutrition Education Programs in a 4-Stage Framework

Isbell, Matthew G. ; Seth, Jennifer Greenberg ; Atwood, Robin Dochen ; Ray, Tara C.

American Journal of Public Health, 04/2015, Vol.105(4), pp.e65-e70 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2014.302512

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and implementation of client-centered nutrition education programs in a 4-stage framework

Isbell, Matthew G ; Seth, Jennifer Greenberg ; Atwood, Robin Dochen ; Ray, Tara C

American journal of public health, April 2015, Vol.105(4), pp.e65-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 25713950 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2014.302512

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...