skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention across bisecting borders

Roy, A. Bikash

Journal of Peace Research, August, 1997, Vol.34(3), p.303(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention across Bisecting Borders

Roy, A. Bikash

Journal of Peace Research, 1 August 1997, Vol.34(3), pp.303-314 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention Across Bisecting Borders

Roy, A. Bikash

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.303-314 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003005

Toàn văn sẵn có

4
Intervention Across Bisecting Borders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention Across Bisecting Borders

Roy, A. Bikash

Journal of Peace Research, 08/1997, Vol.34(3), pp.303-314 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343397034003005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...