skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFOUNDING ASYMMETRIES IN EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND CHARACTER CHANGE

Maddison, Wayne P

Evolution, 2006, Vol.60(8), p.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

BioOne

ISSN: 0014-3820 ; E-ISSN: 1558-5646 ; DOI: 10.1554/05-666.1

Toàn văn sẵn có

2
CONFOUNDING ASYMMETRIES IN EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND CHARACTER CHANGE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFOUNDING ASYMMETRIES IN EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND CHARACTER CHANGE

Maddison, Wayne P.

Evolution, 2006, Vol.60(8), p.1743 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0014-3820 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1554/05-666.1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confounding asymmetries in evolutionary diversification and character change

Maddison, Wayne P

Evolution, August, 2006, Vol.60(8), p.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-3820

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confounding Asymmetries in Evolutionary Diversification and Character Change

Maddison, Wayne P.

Evolution, 1 August 2006, Vol.60(8), pp.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00143820 ; E-ISSN: 15585646

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFOUNDING ASYMMETRIES IN EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND CHARACTER CHANGE

Maddison, Wayne P.

Evolution, August 2006, Vol.60(8), pp.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0014-3820 ; E-ISSN: 1558-5646 ; DOI: 10.1111/j.0014-3820.2006.tb00517.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confounding Asymmetries in Evolutionary Diversification and Character Change

Maddison, Wayne P.

Evolution, 1 August 2006, Vol.60(8), pp.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00143820 ; E-ISSN: 15585646

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confounding Asymmetries in Evolutionary Diversification and Character Change

Maddison, Wayne P.

Evolution, 1 August 2006, Vol.60(8), pp.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00143820 ; E-ISSN: 15585646

Toàn văn sẵn có

8
CONFOUNDING ASYMMETRIES IN EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND CHARACTER CHANGE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFOUNDING ASYMMETRIES IN EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND CHARACTER CHANGE

Maddison, Wayne P.

Evolution, 08/2006, Vol.60(8), pp.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0014-3820 ; E-ISSN: 1558-5646 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.0014-3820.2006.tb00517.x

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confounding asymmetries in evolutionary diversification and character change

Maddison, Wayne P

Evolution; international journal of organic evolution, August 2006, Vol.60(8), pp.1743-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0014-3820 ; PMID: 17017073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...