skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity of the Sluggish Cognitive Tempo, Inattention, and Hyperactivity Symptom Dimensions: Neuropsychological and Psychosocial Correlates.(Author abstract)(Report)

Bauermeister, Jose J. ; Barkley, Russell A. ; Bauermeister, Jose A. ; Martinez, Jose V. ; Mcburnett, Keith

Journal of Abnormal Child Psychology, July, 2012, Vol.40(5), p.683(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity of the Sluggish Cognitive Tempo, Inattention, and Hyperactivity Symptom Dimensions: Neuropsychological and Psychosocial Correlates

Bauermeister, José ; Barkley, Russell ; Bauermeister, José ; Martínez, José ; McBurnett, Keith

Journal of Abnormal Child Psychology, 2012, Vol.40(5), pp.683-697 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: 10.1007/s10802-011-9602-7

Toàn văn sẵn có

3
Validity of the Sluggish Cognitive Tempo, Inattention, and Hyperactivity Symptom Dimensions: Neuropsychological and Psychosocial Correlates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity of the Sluggish Cognitive Tempo, Inattention, and Hyperactivity Symptom Dimensions: Neuropsychological and Psychosocial Correlates

Bauermeister, José J. ; Barkley, Russell A. ; Bauermeister, José A. ; Martínez, José V. ; Mcburnett, Keith

Journal of Abnormal Child Psychology, 7/2012, Vol.40(5), pp.683-697 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10802-011-9602-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity of the Sluggish Cognitive Tempo, Inattention, and Hyperactivity Symptom Dimensions: Neuropsychological and Psychosocial Correlates

Bauermeister, Jose J ; Barkley, Russell A ; Bauermeister, Jose A ; Martinez, Jose V ; Mcburnett, Keith

Journal of Abnormal Child Psychology, July 2012, Vol.40(5), p.683 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: 10.1007/s10802-011-9602-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity of the sluggish cognitive tempo, inattention, and hyperactivity symptom dimensions: neuropsychological and psychosocial correlates

Bauermeister, José J ; Barkley, Russell A ; Bauermeister, José A ; Martínez, José V ; Mcburnett, Keith

Journal of abnormal child psychology, July 2012, Vol.40(5), pp.683-97 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2835 ; PMID: 22179974 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10802-011-9602-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...