skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piloting a perfectionism intervention for pre-adolescent children

Fairweather-Schmidt, A. Kate ; Wade, Tracey D.

Behaviour Research and Therapy, October 2015, Vol.73, pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0005-7967 ; DOI: 10.1016/j.brat.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

2
Piloting a perfectionism intervention for pre-adolescent children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piloting a perfectionism intervention for pre-adolescent children

Fairweather-Schmidt, A. Kate ; Wade, Tracey D.

Behaviour Research and Therapy, 10/2015, Vol.73, C, pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00057967 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piloting a perfectionism intervention for pre-adolescent children

Fairweather-Schmidt, A Kate ; Wade, Tracey D

Behaviour research and therapy, October 2015, Vol.73, pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-622X ; PMID: 26255173 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.brat.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...