skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic

Galbreath, David ; Mcevoy, Joanne

Security Dialogue, June 2012, Vol.43(3), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: 10.1177/0967010612444149

Toàn văn không sẵn có

2
European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic

Galbreath, D. ; Mcevoy, J.

Security Dialogue, 06/01/2012, Vol.43(3), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0967010612444149

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...