skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtering methods for content-based retrieval on indexed symbolic music databases

Lemström, Kjell ; Mikkilä, Niko ; Mäkinen, Veli

Information Retrieval, Feb 2010, Vol.13(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13864564 ; DOI: 10.1007/s10791-009-9097-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtering methods for content-based retrieval on indexed symbolic music databases.(Report)

Lemstrom, Kjell ; Mikkila, Niko ; Makinen, Veli

Information Retrieval, Feb, 2010, Vol.13(1), p.1(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1386-4564

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtering methods for content-based retrieval on indexed symbolic music databases

Lemström, Kjell ; Mikkilä, Niko ; Mäkinen, Veli

Information Retrieval, 2010, Vol.13(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1386-4564 ; E-ISSN: 1573-7659 ; DOI: 10.1007/s10791-009-9097-9

Toàn văn sẵn có

4
Filtering methods for content-based retrieval on indexed symbolic music databases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtering methods for content-based retrieval on indexed symbolic music databases

Lemström, Kjell ; Mikkilä, Niko ; Mäkinen, Veli

Information Retrieval, 2/2010, Vol.13(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1386-4564 ; E-ISSN: 1573-7659 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10791-009-9097-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...