skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early electrophysiological indices of illusory contour processing within the lateral occipital complex are virtually impervious to manipulations of illusion strength

Altschuler, Ted S. ; Molholm, Sophie ; Russo, Natalie N. ; Snyder, Adam C. ; Brandwein, Alice B. ; Blanco, Daniella ; Foxe, John J.

Neuroimage, Feb 15, 2012, Vol.59(4), p.4074(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early electrophysiological indices of illusory contour processing within the lateral occipital complex are virtually impervious to manipulations of illusion strength

Altschuler, Ted S ; Molholm, Sophie ; Russo, Natalie N ; Snyder, Adam C ; Brandwein, Alice B ; Blanco, Daniella ; Foxe, John J

NeuroImage, 15 February 2012, Vol.59(4), pp.4074-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 22037001 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.10.051

Toàn văn sẵn có

3
Early electrophysiological indices of illusory contour processing within the lateral occipital complex are virtually impervious to manipulations of illusion strength
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early electrophysiological indices of illusory contour processing within the lateral occipital complex are virtually impervious to manipulations of illusion strength

Altschuler, Ted S. ; Molholm, Sophie ; Russo, Natalie N. ; Snyder, Adam C. ; Brandwein, Alice B. ; Blanco, Daniella ; Foxe, John J.

NeuroImage, 02/2012, Vol.59(4), pp.4074-4085 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.10.051

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early electrophysiological indices of illusory contour processing within the lateral occipital complex are virtually impervious to manipulations of illusion strength

Altschuler, Ted S ; Molholm, Sophie ; Russo, Natalie N ; Snyder, Adam C ; Brandwein, Alice B ; Blanco, Daniella ; Foxe, John J

NeuroImage, 15 February 2012, Vol.59(4), pp.4074-4085 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.10.051

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...