skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plataforma de descubrimiento de servicios para ambientes de computación ubicua basada en preferencias de usuario, especificaciones de dispositivos y contexto de entrega

Corrales, Juan Carlos ; Suárez Meza, Luis Javier ; Rojas Potosí, Luis Antonio

Ingeniería y universidad, 2011, Vol.15(2), pp.445-467 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 0123-2126

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plataforma de descubrimiento de servicios para ambientes de computación ubicua basada en preferencias de usuario, especificaciones de dispositivos y contexto de entrega

Corrales-Muñoz, Juan Carlos ; Suárez-Meza, Luis Javier ; Rojas-Potosí, Luis Antonio

Ingeniería y Universidad, 01 July 2011, Vol.15(2), pp.445-467 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0123-2126

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...