skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1{alpha} targeted gene expression

Miyake, Kotaro ; Nishioka, Masanori ; Imura, Satoru ; Batmunkh, Erdenebulgan ; Uto, Yoshihiro ; Nagasawa, Hideko ; Hori, Hitoshi ; Shimada, Mitsuo

Experimental Cell Research, 01 August 2012, Vol.318(13) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2012.03.013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1[alpha] targeted gene expression

Experimental Cell Research, August 1, 2012, Vol.318(13), p.1554(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4827

Toàn văn sẵn có

3
The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1α targeted gene expression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1α targeted gene expression

Miyake, Kotaro ; Nishioka, Masanori ; Imura, Satoru ; Batmunkh, Erdenebulgan ; Uto, Yoshihiro ; Nagasawa, Hideko ; Hori, Hitoshi ; Shimada, Mitsuo

Experimental Cell Research, 08/2012, Vol.318(13), pp.1554-1563 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00144827 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.yexcr.2012.03.013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1α targeted gene expression

Miyake, Kotaro ; Nishioka, Masanori ; Imura, Satoru ; Batmunkh, Erdenebulgan ; Uto, Yoshihiro ; Nagasawa, Hideko ; Hori, Hitoshi ; Shimada, Mitsuo

Experimental cell research, 01 August 2012, Vol.318(13), pp.1554-63 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1090-2422 ; PMID: 22472348 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.yexcr.2012.03.013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1α targeted gene expression

Miyake, Kotaro ; Nishioka, Masanori ; Imura, Satoru ; Batmunkh, Erdenebulgan ; Uto, Yoshihiro ; Nagasawa, Hideko ; Hori, Hitoshi ; Shimada, Mitsuo

Experimental Cell Research, 01 August 2012, Vol.318(13), pp.1554-1563 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/j.yexcr.2012.03.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...