skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Occupational intensity and environmental changes during the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational intensity and environmental changes during the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa

Reynard, Jerome P. ; Discamps, Emmanuel ; Wurz, Sarah ; van Niekerk, Karen L. ; Badenhorst, Shaw ; Henshilwood, Christopher S.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 05/2016, Vol.449, C, pp.349-364 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00310182 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.02.035

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational intensity and environmental changes during the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa

Reynard, Jerome P ; Discamps, Emmanuel ; Wurz, Sarah ; van Niekerk, Karen L ; Badenhorst, Shaw ; Henshilwood, Christopher S

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 01 May 2016, Vol.449, pp.349-364 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0031-0182 ; E-ISSN: 1872-616X ; DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.02.035

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational intensity and environmental changes during the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa

Reynard, Jerome P. ; Discamps, Emmanuel ; Wurz, Sarah ; Van Niekerk, Karen L. ; Badenhorst, Shaw ; Henshilwood, Christopher S.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, May 1, 2016, Vol.449, p.349(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-0182 ; DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.02.035

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational intensity and environmental changes during the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa.(Report)

Reynard, Jerome P. ; Discamps, Emmanuel ; Wurz, Sarah ; van Niekerk, Karen L. ; Badenhorst, Shaw ; Henshilwood, Christopher S.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, May 1, 2016, Vol.449, p.349 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0031-0182 ; DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.02.035

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...