skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming Feminist Futures: Co-opted and Progressive Politics in a Neo-liberal Age.(Report)

Eschle, Catherine ; Maiguashca, Bice

Political Studies, 2014, Vol.62(3), p.634(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0032-3217

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming Feminist Futures: Co‐opted and Progressive Politics in a Neo‐liberal Age

Eschle, Catherine ; Maiguashca, Bice

Political Studies, October 2014, Vol.62(3), pp.634-651 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/1467-9248.12046

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming Feminist Futures: Co-Opted and Progressive Politics in a Neo-Liberal Age

Eschle, Catherine ; Maiguashca, Bice

Political Studies, October 2014, Vol.62(3), pp.634-651 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: 10.1111/1467-9248.12046

Toàn văn không sẵn có

4
Reclaiming Feminist Futures: Co-Opted and Progressive Politics in a Neo-Liberal Age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming Feminist Futures: Co-Opted and Progressive Politics in a Neo-Liberal Age

Eschle, Catherine ; Maiguashca, Bice

Political Studies, 10/2014, Vol.62(3), pp.634-651 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0032-3217 ; E-ISSN: 1467-9248 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-9248.12046

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...