skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stakeholder analysis of divergent supply-chain trends for the European onshore and offshore wind installations

Wüstemeyer, Christoph ; Madlener, Reinhard ; Bunn, Derek W.

Energy Policy, May 2015, Vol.80, pp.36-44 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0301-4215 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2015.01.017

Toàn văn sẵn có

2
A stakeholder analysis of divergent supply-chain trends for the European onshore and offshore wind installations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stakeholder analysis of divergent supply-chain trends for the European onshore and offshore wind installations

Wüstemeyer, Christoph ; Madlener, Reinhard ; Bunn, Derek W.

Energy Policy, 05/2015, Vol.80, C, pp.36-44 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014215 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2015.01.017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stakeholder analysis of divergent supply-chain trends for the European onshore and offshore wind installations

Wüstemeyer, Christoph ; Madlener, Reinhard ; Bunn, Derek

Energy Policy, May 2015, Vol.80, p.36 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03014215 ; E-ISSN: 18736777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2015.01.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...