skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring radiation induced segregation mechanisms at grain boundaries in equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy under heavy ion irradiation.(Report)

Barr, Christopher M. ; Nathaniel, James E., II ; Unocic, Kinga A. ; Liu, Junpeng ; Zhang, Yong ; Wang, Yongqiang ; Taheri, Mitra L.

Scripta Materialia, 2018, Vol.156, p.80 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2018.06.041

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring radiation induced segregation mechanisms at grain boundaries in equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy under heavy ion irradiation

Barr, Christopher M ; Nathaniel, James E ; Unocic, Kinga A ; Liu, Junpeng ; Zhang, Yong ; Wang, Yongqiang ; Taheri, Mitra L

Scripta Materialia, November 2018, Vol.156, pp.80-84 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2018.06.041

Toàn văn sẵn có

3
Exploring radiation induced segregation mechanisms at grain boundaries in equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy under heavy ion irradiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring radiation induced segregation mechanisms at grain boundaries in equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy under heavy ion irradiation

Barr, Christopher M. ; Nathaniel, James E. ; Unocic, Kinga A. ; Liu, Junpeng ; Zhang, Yong ; Wang, Yongqiang ; Taheri, Mitra L.

Scripta Materialia, 11/2018, Vol.156, C, pp.80-84 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13596462 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2018.06.041

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring radiation induced segregation mechanisms at grain boundaries in equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy under heavy ion irradiation

Barr, Christopher M ; Nathaniel, James E ; Unocic, Kinga A ; Liu, Junpeng ; Zhang, Yong ; Wang, Yongqiang ; Taheri, Mitra L; Oak Ridge National Lab. (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States) (Corporate Author) ; Los Alamos National Lab. (Lanl), Los Alamos, Nm (United States) (Corporate Author)

Scripta Materialia, 20 July 2018, Vol.156(C) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2018.06.041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...