skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic fingerprint of phase-incoherent superconductivity in the cuprate pseudogap state corrected

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K ; Schmidt, A R ; Kim, Chung Koo ; Eisaki, H ; Uchida, S ; Davis, J C

Science (New York, N.Y.), 28 August 2009, Vol.325(5944), pp.1099-103 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 19713522 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1176369

Toàn văn sẵn có

2
Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+ 
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+ 

Lee, J. ; Fujita, K. ; Schmidt, A. R. ; Kim, C. K. ; Eisaki, H. ; Uchida, S. ; Davis, J. C.

Science, 08/28/2009, Vol.325(5944), pp.1099-1103 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1176369

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Cuprate Pseudogap State

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K ; Schmidt, A ; Eisaki, H ; Uchida, S ; Davis, J; Davis, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 19, 2009 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1126/science.1176369

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Cuprate Pseudogap State

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K. ; Schmidt, A. R. ; Kim, Chung Koo ; Eisaki, H. ; Uchida, S. ; Davis, J. C.

Science 325, 1099-1103 (2009) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 0911.3775

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic fingerprint of phase-incoherent superconductivity in the underdoped [Bi.sub.2][Sr.sub.2]Ca[Cu.sub.2][O.sub.8+[delta]].(Author abstract)(Report)

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K. ; Schmidt, A. R. ; Kim, Chung Koo ; Eisaki, H. ; Uchida, S. ; Davis, J. C.

Science, August 28, 2009, Vol.325(5944), p.1099(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic fingerprint of phase-incoherent superconductivity in the underdoped [Bi.sub.2][Sr.sub.2]Ca[Cu.sub.2][O.sub.8+[delta]].(Author abstract)(Report)

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K. ; Schmidt, A. R. ; Kim, Chung Koo ; Eisaki, H. ; Uchida, S. ; Davis, J. C.

Science, August 28, 2009, Vol.325(5944), p.1099(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Underdoped Bi₂Sr₂CaCu₂O₈₊δ

Lee , Jhinhwan ; Fujita , K. ; Schmidt , A.R. ; Kim , Chung Koo ; Eisaki , H. ; Uchida , S. ; Davis , J.C.

Science, 2009, Vol.325(5944), pp.1099-1103 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...