skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: adcs?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation at Scale

Muralidharan, Karthik ; Niehaus, Paul

The Journal of Economic Perspectives, Fall 2017, pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08953309 ; E-ISSN: 19447965 ; DOI: 10.1257/jep.31.4.103

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation at Scale

Muralidharan, Karthik ; Niehaus, Paul

Journal of Economic Perspectives, 2017, Vol.31(4), pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.31.4.103

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation at Scale

Muralidharan, Karthik ; Niehaus, Paul

Journal of Economic Perspectives, 2017, Vol.31(4), pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation at Scale

Muralidharan, Karthik ; Niehaus, Paul

Journal of Economic Perspectives, 2017, Vol.31(4), pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation at Scale

Muralidharan, Karthik ; Niehaus, Paul

The Journal of Economic Perspectives, 1 October 2017, Vol.31(4), pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

Open Access Journals (JSTOR)

ISSN: 08953309

Toàn văn sẵn có

6
Experimentation at Scale
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation at Scale

Muralidharan, Karthik ; Niehaus, Paul

Journal of Economic Perspectives, 11/2017, Vol.31(4), pp.103-124 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (via CrossRef)

ISSN: 0895-3309 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/jep.31.4.103

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...