skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specialty choices of medical graduates taking anesthesiology preceptorships: a follow-up study

Bruhn, J G ; Epstein, B S ; Burnap, T K

Anesthesiology, September 1974, Vol.41(3), pp.270-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 4854350 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specialty Choices of Medical Graduates Taking Anesthesiology Preceptorships: A Follow-up Study

Bruhn, G., John ; Epstein, S., Burton ; Burnap, K., Thomas

Anesthesiology, 1974, Vol.41(3), pp.273-274 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-3022

Toàn văn sẵn có

3
Specialty Choices of Medical Graduates Taking Anesthesiology Preceptorships: A Follow-up Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specialty Choices of Medical Graduates Taking Anesthesiology Preceptorships: A Follow-up Study

Bruhn, John G. ; Epstein, Burton S. ; Burnap, Thomas K.

Anesthesiology, 1974, Vol.41(3), pp.273-274 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-197409000-00009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...