skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schumpeter, the New Deal, and democracy. (Joseph Schumpeter, economist)

Medearis, John

American Political Science Review, Dec, 1997, Vol.91(4), p.819(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schumpeter, the new deal, and democracy

Medearis, John

The American Political Science Review, Dec 1997, pp.819-832 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

3
Schumpeter, the New Deal, and Democracy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schumpeter, the New Deal, and Democracy

Medearis, John

American Political Science Review, 12/1997, Vol.91(4), pp.819-832 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2952166

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...