skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence Against Women in the Militarized Indian Frontier: Beyond “Indian Culture” in the Experiences of Ethnic Minority Women

Mcduie-Ra, Duncan

Violence Against Women, March 2012, Vol.18(3), pp.322-345 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1077-8012 ; E-ISSN: 1552-8448 ; DOI: 10.1177/1077801212443114

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence against women in the militarized Indian frontier: beyond "Indian culture" in the experiences of ethnic minority women

Mcduie-Ra, Duncan

Violence against women, March 2012, Vol.18(3), pp.322-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-8448 ; PMID: 22615121 Version:1 ; DOI: 10.1177/1077801212443114

Toàn văn không sẵn có

3
Violence Against Women in the Militarized Indian Frontier: Beyond “Indian Culture” in the Experiences of Ethnic Minority Women
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence Against Women in the Militarized Indian Frontier: Beyond “Indian Culture” in the Experiences of Ethnic Minority Women

Mcduie-Ra, Duncan

Violence Against Women, 03/2012, Vol.18(3), pp.322-345 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1077-8012 ; E-ISSN: 1552-8448 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1077801212443114

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...