skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A participative end-user method for multi-perspective business process elicitation and improvement

Front, Agnès ; Rieu, Dominique ; Santorum, Marco ; Movahedian, Fatemeh

Software & Systems Modeling, 2017, Vol.16(3), pp.691-714 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-015-0489-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A participative end-user modeling approach for business process requirements and improvement

Front, Agnès ; Rieu, Dominique ; Santorum, Marco ; Movahedian, Fatemeh

Software & Systems Modeling, 2017 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-015-0489-6

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A participative end-user method for multi-perspective business process elicitation and improvement.(Report)

Front, Agnes ; Rieu, Dominique ; Santorum, Marco ; Movahedian, Fatemeh

Software and Systems Modeling, 2017, Vol.16(3), p.691(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366 ; DOI: 10.1007/s10270-015-0489-6

Toàn văn sẵn có

4
A participative end-user method for multi-perspective business process elicitation and improvement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A participative end-user method for multi-perspective business process elicitation and improvement

Front, Agnès ; Rieu, Dominique ; Santorum, Marco ; Movahedian, Fatemeh

Software & Systems Modeling, 7/2017, Vol.16(3), pp.691-714 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-015-0489-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...