skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of extraction variables on the biodegradable chelant-assisted removal of toxic metals from artificially contaminated European reference soils

Begum, Zinnat A. ; Rahman, Ismail M. M. ; Sawai, Hikaru ; Mizutani, Satoshi ; Maki, Teruya ; Hasegawa, Hiroshi

Water, Air, & Soil Pollution, March, 2013, Vol.224(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Extraction Variables on the Biodegradable Chelant-Assisted Removal of Toxic Metals from Artificially Contaminated European Reference Soils

Begum, Zinnat ; Rahman, Ismail ; Sawai, Hikaru ; Mizutani, Satoshi ; Maki, Teruya ; Hasegawa, Hiroshi

Water, Air and Soil Pollution, Mar 2013, pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1381-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Extraction Variables on the Biodegradable Chelant-Assisted Removal of Toxic Metals from Artificially Contaminated European Reference Soils

Begum, Zinnat ; Rahman, Ismail ; Sawai, Hikaru ; Mizutani, Satoshi ; Maki, Teruya ; Hasegawa, Hiroshi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1381-4

Toàn văn sẵn có

4
Effect of Extraction Variables on the Biodegradable Chelant-Assisted Removal of Toxic Metals from Artificially Contaminated European Reference Soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Extraction Variables on the Biodegradable Chelant-Assisted Removal of Toxic Metals from Artificially Contaminated European Reference Soils

Begum, Zinnat A. ; Rahman, Ismail M. M. ; Sawai, Hikaru ; Mizutani, Satoshi ; Maki, Teruya ; Hasegawa, Hiroshi

Water, Air, & Soil Pollution, 3/2013, Vol.224(3) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-012-1381-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...