skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome?

Svensson, Richard ; Regnell, Björn

Requirements Engineering, 2017, Vol.22(4), pp.475-489 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-016-0248-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome?(Report)

Svensson, Richard Berntsson ; Regnell, Bjaaaaaea

Requirements Engineering, 2017, Vol.22(4), p.475(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-3602 ; DOI: 10.1007/s00766-016-0248-4

Toàn văn sẵn có

3
Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome?

Svensson, Richard Berntsson ; Regnell, Björn

Requirements Engineering, 11/2017, Vol.22(4), pp.475-489 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00766-016-0248-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...