skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Labor demand effects of rising electricity prices: Evidence for Germany
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor demand effects of rising electricity prices: Evidence for Germany

Cox, Michael ; Peichl, Andreas ; Pestel, Nico ; Siegloch, Sebastian

Energy Policy, 12/2014, Vol.75, C, pp.266-277 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014215 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.10.021

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor demand effects of rising electricity prices: Evidence for Germany

Cox, Michael ; Peichl, Andreas ; Pestel, Nico ; Siegloch, Sebastian

Energy Policy, December 2014, Vol.75, pp.266-277 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2014.10.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...