skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Current and emerging methodologies for estimating carbon sequestration in agricultural soils: A review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and emerging methodologies for estimating carbon sequestration in agricultural soils: A review

Nayak, A.K. ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi ; Dhal, B. ; Swain, C.K. ; Nayak, A.D. ; Tripathi, R. ; Shahid, Mohammad ; Islam, Mohammad Rafiqul ; Pathak, H.

Science of The Total Environment, 05/2019, Vol.665, C, pp.890-912 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.125

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and emerging methodologies for estimating carbon sequestration in agricultural soils: A review

Nayak, A.K ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi ; Dhal, B ; Swain, C.K ; Nayak, A.D ; Tripathi, R ; Shahid, Mohammad ; Islam, Mohammad Rafiqul ; Pathak, H

Science of the Total Environment, 15 May 2019, Vol.665, pp.890-912 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.125

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and emerging methodologies for estimating carbon sequestration in agricultural soils: A review.(Report)

Nayak, A.K. ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi ; Dhal, B. ; Swain, C.K. ; Nayak, A.D. ; Tripathi, R. ; Shahid, Mohammad ; Islam, Mohammad Rafiqul ; Pathak, H.

The Science of the Total Environment, May 15, 2019, Vol.665, p.890 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.125

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and emerging methodologies for estimating carbon sequestration in agricultural soils: A review

Nayak, A K ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi ; Dhal, B ; Swain, C K ; Nayak, A D ; Tripathi, R ; Shahid, Mohammad ; Islam, Mohammad Rafiqul ; Pathak, H

The Science of the total environment, 11 February 2019, Vol.665, pp.890-912 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 30790762 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.125

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...