skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxicity assessment of acute exposure of 2, 4-dinitroanisole, its metabolites and 2, 4, 6-trinitrotoluene to Daphnia carinata

Prasath, Annamalai ; Panneerselvan, Logeshwaran ; Provatas, Arthur ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(10), pp.1873-1879 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1709-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxicity assessment of acute exposure of 2, 4-dinitroanisole, its metabolites and 2, 4, 6-trinitrotoluene to Daphnia carinata.(Report)

Prasath, Annamalai ; Panneerselvan, Logeshwaran ; Provatas, Arthur ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(10), p.1873(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0963-9292 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1709-8

Toàn văn sẵn có

3
Genotoxicity assessment of acute exposure of 2, 4-dinitroanisole, its metabolites and 2, 4, 6-trinitrotoluene to Daphnia carinata
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxicity assessment of acute exposure of 2, 4-dinitroanisole, its metabolites and 2, 4, 6-trinitrotoluene to Daphnia carinata

Prasath, Annamalai ; Panneerselvan, Logeshwaran ; Provatas, Arthur ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology, 12/2016, Vol.25(10), pp.1873-1879 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10646-016-1709-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxicity assessment of acute exposure of 2, 4-dinitroanisole, its metabolites and 2, 4, 6-trinitrotoluene to Daphnia carinata

Prasath, Annamalai ; Panneerselvan, Logeshwaran ; Provatas, Arthur ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology (London, England), December 2016, Vol.25(10), pp.1873-1879 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-3017 ; PMID: 27650370 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...