skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation

Sasaki, Tatsuya

Dynamic Games and Applications, 2014, Vol.4(3), pp.345-362 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2153-0785 ; E-ISSN: 2153-0793 ; DOI: 10.1007/s13235-013-0094-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation

Sasaki, Tatsuya

Dynamic Games and Applications, 2014, Vol.4, p.345-362 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2153-0785 ; E-ISSN: 2153-0793 ; DOI: 10.1007/s13235-013-0094-7 ; PMCID: 4811019 ; PMID: 27069751

Toàn văn sẵn có

3
The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation

Sasaki, Tatsuya

Dynamic Games and Applications, 9/2014, Vol.4(3), pp.345-362 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2153-0785 ; E-ISSN: 2153-0793 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13235-013-0094-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation

Sasaki, Tatsuya

Dynamic games and applications, 2014, Vol.4, pp.345-362 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2153-0785 ; PMID: 27069751 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of cooperation through institutional incentives and optional participation

Sasaki, Tatsuya

Cornell University

Arxiv ID: 1302.6742

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of cooperation through institutional incentives and optional participation

Sasaki, Tatsuya; Sasaki, Tatsuya (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 27, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1007/s13235-013-0094-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...