skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, Jan 1, 2012, Vol.241(1), p.25(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-2789

Toàn văn sẵn có

2
Practical use of variational principles for modeling water waves
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, 1/2012, Vol.241(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01672789 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physd.2011.09.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, 2012, Vol.241(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2011.09.015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, 01 January 2012, Vol.241(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2011.09.015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 8, 2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1016/j.physd.2011.09.015

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, Elsevier, 2012, 241 (1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1002.3019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...